§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu elektronicznego Trans.Market przez Starkom Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, zwaną dalej Trans.Market, a także prawa i obowiązki Użytkowników serwisu.

2. Użytkownik przy rejestracji konta zobowiązany jest do zaakceptowania niniejszego regulaminu, potwierdzając tym samym fakt zapoznania się z jego postanowieniami.

3. Do korzystania z serwisu elektronicznego Trans.Market niezbędne jest posiadanie dostępu do internetu oraz urządzenia umożliwiającego przeglądanie jego zasobów w postaci stron www, a także skrzynki poczty elektronicznej e-mail.

4. Użytkownikiem może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadające siedzibę na terenie Polski, a także oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce.

5. W przypadku Użytkowników nieposiadających obywatelstwa polskiego lub osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dla zarejestrowania konta konieczne będzie przedstawienie dokumentów poświadczających tożsamość lub dane Użytkownika, w szczególności paszportu lub dowodu osobistego, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokumentów rejestrowych równoważnych wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

6. W przypadku dokonywania rejestracji konta przez pełnomocnika, którego uprawnienie do reprezentowania Użytkownika nie wynika z publicznie dostępnych rejestrów państwowych konieczne jest również przedstawienie stosownego pełnomocnictwa do prawidłowego zarejestrowania konta.

7. Wszelka korespondencja dotycząca wykonania niniejszej umowy prowadzona będzie za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego przez Użytkownika podczas rejestracji lub poczty konwencjonalnej na adres Użytkownika wskazany podczas rejestracji. Za adres do doręczeń Trans.Market przyjmuje się adres siedziby Starkom sp. z o.o. widoczny na dzień nadania pisma w KRS spółki.

8. Użytkownik dokonując rejestracji wyraża zgodę na przesyłanie przez Trans.Market informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2004 Nr. 96, poz. 959 ze zm.),

§ 2 Sposób zawarcia, rozwiązania lub zmiany umowy

1. Użytkownik poprzez zarejestrowanie konta i akceptację regulaminu zawiera z Trans.Market umowę o świadczenie usług elektronicznych.

2. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron w dniu złożenia wypowiedzenia, chyba że umowa lub regulamin stanowią inaczej.

3. Wypowiedzenie umowy ze strony Użytkownika następuje poprzez usunięcie zarejestrowanego wcześniej konta Użytkownika.

4. Umowa lub regulamin usług mogą zostać w każdej chwili zmienione przez Trans.Market, o którym to fakcie Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.

5. Brak reakcji Użytkownika na informację o zmianie regulaminu lub umowy w terminie 30 dni od jej doręczenia na wskazany podczas rejestracji adres e-mail jest równoznaczny z zaakceptowaniem przez niego wprowadzonych zmian, które od chwili ich akceptacji będą miały zastosowanie w relacjach pomiędzy użytkownikiem a Trans.Market

6. Odrzucenie zmian przez Użytkownika będzie równoznaczne z wypowiedzeniem przez niego umowy o świadczenie usług elektronicznych. W takim przypadku umowa ulega rozwiązaniu w dniu doręczenia Trans.Market drogą elektroniczną oświadczenia o odrzuceniu proponowanych zmian.

7. W przypadku rozwiązania umowy z powodu odrzucenia przez Użytkownika zmian w jej treści lub w treści regulaminu Trans.Market zwróci na żądanie Użytkownika wynagrodzenie uiszczone przez Użytkownika proporcjonalnie do okresu, który został opłacony, a nie został wykorzystany przez Użytkownika. Zwrot opłaty zostanie dokonany na koszt Użytkownika przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na wskazany przez Użytkownika adres.

8. W przypadku rozwiązania umowy przez Użytkownika bez podania przyczyny Trans.Market jest zobowiązany na jego wezwanie do zwrotu 50 % wynagrodzenia uiszczonego przez Użytkownika proporcjonalnie do okresu, który został opłacony, a nie został wykorzystany przez Użytkownika, na zasadach opisanych w § 2 ustępie 7 niniejszego Regulaminu.

9. Umowa może zostać wypowiedziana Użytkownikowi przez Trans.Market jedynie w przypadku stwierdzenia przez Trans.Market naruszeń Regulaminu lub Umowy przez Użytkownika, w szczególności polegających na:

a) podaniu podczas rejestracji fikcyjnych bądź fałszywych danych,

b) udostępnianiu przez Użytkownika swojego konta oraz jego funkcjonalności osobom trzecim lub innym Użytkownikom poprzez udostępnianie, odpłatne lub nieodpłatne, danych do logowania lub przekazywanie informacji pozyskanych za pośrednictwem Trans.Market,

c) udostępnianiu przez Użytkownika za pośrednictwem portalu Trans.Market fałszywych bądź fikcyjnych informacji, wprowadzających innych Użytkowników w błąd lub narażających ich na straty,

d) zamieszczaniu na portalu Trans.Market treści zawierających słownictwo powszechnie uznawane za obraźliwe lub w jakikolwiek sposób niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem, a także dobrymi obyczajami,

e) prowadzeniu za pośrednictwem Trans.Market działań marketingowych wykraczających poza zakres dozwolony niniejszym Regulaminem,

f) kopiowaniu jakichkolwiek treści zamieszczonych na portalu Trans.Market bez zgody Trans.Market.

10. W przypadku stwierdzenia naruszeń opisanych w § 2 ustępie 9 niniejszego Regulaminu Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot uiszczonego na rzecz Trans.Market wynagrodzenia za niewykorzystany okres.

11. Konto Użytkownika, z którym umowa została wypowiedziana przez Trans.Market na podstawie § 2 ust. 9 niniejszego Regulaminu zostaje trwale usunięte z portalu Trans.Market z chwilą rozwiązania umowy.

12. Ponowna rejestracja Użytkownika, z którego umowa została wypowiedziana na podstawie § 2 ust. 9 Regulaminu jest możliwa jedynie za zgodą Trans.Market, jednakże nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od jej wypowiedzenia.

13. W przypadku rozwiązania umowy spowodowanego zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej przez Trans.Market Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania zwrotu wynagrodzenia uiszczonego za korzystanie z konta za niewykorzystany okres w sposób opisany w § 2 ust. 7 Regulaminu.

§ 3 Konto Użytkownika

1. Każdy Użytkownik po zarejestrowaniu otrzymuje dostęp do rozwiązań oferowanych przez Trans.Market oraz naszych partnerów:

a) Walidacja,

b) Rejestratory,

c) Ubezpieczenia.

2. Dostęp polega na przesłaniu na życzenie Użytkownika spersonalizowanej oferty według kryteriów określonych przez Użytkownika na warunkach oferowanych wyłącznie Użytkownikom Trans.Market.

3. Każdy Użytkownik ma możliwość wykupienia dostępu do Konta Standard oraz Konta Premium, na zasadach opisanych poniżej.

4. Każdy Użytkownik, który nie wykupił dostępu do Konta Standard lub Konta Premium ma ograniczony dostęp do treści widocznych w Usługach Giełda Transportowa, Tablica Ogłoszeń, Wynajmij Transport czy Oblicz Trasę.

5. Ograniczenie dostępu polega na nieudostępnianiu Użytkownikom nieposiadającym Konta Standard lub Konta Premium danych kontaktowych do osób umieszczających oferty w Usługach opisanych w § 3 ust. 4.

§ 4 Konto Standard

1. Po zarejestrowaniu Użytkownik otrzymuje możliwość aktywowanie darmowego dostępu do Konta Standard na okres 30 dni. Po ich upływie dostęp do Konta Standard zostaje zablokowany.

2. Dalsze korzystanie z Konta Standard przez Użytkownika wymaga uiszczenia przez niego stosownej opłaty, zgodnie z aktualnym Cennikiem widocznym w portalu Trans.Market.

3. Konto Standard obejmuje dostęp do Usług:

a) Giełda Transportowa,

b) Chat,

c) Tablica Ogłoszeń,

d) Wynajmij Transport.

§ 5 Konto Premium

1. Po zarejestrowaniu Użytkownik otrzymuje możliwość wykupienia dostępu do Konta Premium, zgodnie z aktualnym Cennikiem widocznym na portalu Trans.Market.

2. Konto Premium obejmuje dostęp do wszelkich Usług dostępnych dla Konta Standard, a ponadto Usługi:

a) Porady Prawne.

 

§ 6 Odpowiedzialność

1.Trans.Market nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane za pomocą dostępnych na portalu Usług. Treści te stanowią wyłącznie opinię ich autorów.

2. W przypadku wykrycia przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi w Polsce przepisami bądź dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego winien on zgłosić te treści do Trans.Market.

3. W przypadku otrzymania zgłoszenia opisanego w § 6 ustępie 2 Trans.Market niezwłocznie podejmie kroki mające na celu zweryfikowanie zgłoszenia, a jeśli uzna je za zasadne niezwłocznie doprowadzi do usunięcia nieodpowiednich treści.

4. Trans.Market nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość publikowanych bądź składanych przez Użytkowników za pośrednictwem portalu ofert.

5. Trans.Market nie ponosi również odpowiedzialności za wykonanie, niewykonanie bądź też nienależyte wykonanie umów zawartych przez Użytkowników za pośrednictwem portalu przez którąkolwiek ze stron.

6. Trans.Market nie ponosi wobec Użytkowników odpowiedzialności za awarie portalu lub poszczególnych usług spowodowane przyczynami niezależnymi od Trans.Market.

7. Trans.Market nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za brak dostępu do portalu bądź poszczególnych Usług, jeśli dostęp do nich był możliwy przez co najmniej 8 godzin w ciągu doby.

8. Trans.Market zastrzega możliwość przeprowadzania prac konserwacyjnych, technicznych i usprawniających czasowo ograniczających bądź uniemożliwiających korzystanie z portalu. Prace te będą prowadzone w miarę możliwości w godzinach 22:00 – 6:00, po uprzednim poinformowaniu o nich Użytkowników z przynajmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, chyba że konieczność przeprowadzenia prac będzie wynikała z nagłej awarii systemu.

9. Trans.Market ponosi wobec Użytkowników odpowiedzialność jedynie za umyślne niewykonanie zobowiązań.

10. W przypadku wypowiedzenia Użytkownikowi umowy w trybie określonym w § 2 ustępie 9 Trans.Market ma prawo do dochodzenia od Użytkownika odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 7 Postanowienia Końcowe

1. Na Użytkownika wskutek zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych nie przechodzą żadne prawa własności intelektualnej związane z portalem Trans.Market oraz dostępnymi za jego pośrednictwem Usługami.

2. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę wystawienie i przesyłanie faktur Za świadczone przez Trans.Market Usługi w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1528) oraz na otrzymywanie faktur bez podpisu osoby uprawnionej do jej odbioru.

3. Użytkownik akcpetuje, że Trans.Market jest administratorem jego danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 833 ze zm.). Dane są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji Umowy. Użytkownik udostępnia Trans.Market swoje dane dobrowolnie, na zasadach określonych w Polityce prywatności dostępnej na stronie www.trans.market.

4. Użytkownik ma prawo do dostępu do podanych danych, ich poprawiania czy też żądania ich usunięcia. Użytkownik jednocześnie akceptuje, iż żądanie przez niego usunięcia podanych danych jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez niego umowy w trybie § 2 ust. 8 Regulaminu.

5. Niniejsza umowa podlega jurysdykcji polskiej, a do jej postanowień zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

6. Wszelkie spory wynikłe w toku wykonywania niniejszej Umowy bądź też związane z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Trans.Market.